Zajišťujeme komplexní služby pro města, obce i soukromé subjekty. Nabízíme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních dle stavebního zákona, zajištění všech potřebných dokladů, přípravu zakázky pro realizaci, autorský a technický dozor včetně kolaudačního řízení. Veškerá naše činnost je v souladu s platnou legislativou a příslušnými vyhláškami a normami. Zpracovávaná projektová dokumentace je chráněným autorským dílem.

Přípravné práce:

 • individuální konzultace s investorem
 • terénní průzkum – dendrologické hodnocení, pasport zeleně, zhodnocení mikroklimatických podmínek dané lokality, výškové zaměření, zjištění prostorových vztahů
 • zajištění podkladů

Projektová činnost:

 • zpracování projektové dokumentace v rozsahu vyplývajícím z požadavků daného projektu: studie, 3D vizualizace, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, návrh péče a údržby o veřejnou zeleň
 • zajišťujeme projekci stavební části úprav a koordinaci s dalšími dotčenými profesemi
 • zpracování rozpočtu zakázky
 • konzultace návrhu s klientem
 • jednání s orgány státní správy, zajištění vyjádření vlastníků a správců sítí technické infrastruktury a příp. dalších dotčených subjektů – dle individuálních požadavků projektu

Realizace stavby:

 • kompletní nabídka realizace veřejných prostor
 • koordinace realizace prostoru se všemi profesemi
 • autorský dozor
 • stavební dozor (TDI)

Stávající veřejný prostor:

 • odborná péče a údržba vč. návrhů dosadeb
 • kompletní celoroční péče a údržby pro města a obce